Algemene voorwaarden betreffende levering van reparatiediensten voor klanten van KPN via retourkanalen van KPN

Teleplan Communications B.V.
Werner von Siemensstraat 15-17
2712 PN Zoetermeer

(hierna: “Teleplan”)

Deze algemene voorwaarden tot levering van diensten zijn van toepassing op overeenkomsten tot levering van diensten voor ontvangst, opslag, reparatie, programmering, onderzoek, (her-) verpakking en teruglevering (“Diensten”) van mobiele telefoons, Dect toestellen, Desktops, Notebooks en overige elektronische apparatuur (“Apparatuur”) door Teleplan.

Deze algemene voorwaarden tot levering van diensten (de “Voorwaarden”) zijn in zeven hoofdstukken ingedeeld:

I.
Algemeen
II.
Aanmeldingsvoorwaarden
III.
Transportvoorwaarden
IV.
Reparatievoorwaarden
V.
Betalingsvoorwaarden
VI.
Aansprakelijkheid
VII.
Toepasselijk recht / rechterlijke bevoegdheid

I
Algemeen

1.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en inzendingen aan Teleplan en maken deel uit van de aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van Diensten door Teleplan.
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder de “Klant”: de wederpartij, de koper, de afnemer of de klant van Teleplan, degene tot wie de Dienst gericht is.
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder “KPN”: KPN, alsmede de door KPN gehanteerde merknaam Telfort.


2.

Door een bestelling, verzoek, of aanmelding te doen voor de Diensten van Teleplan, gaat de Klant akkoord met deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van andere voorwaarden worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het geval dat bepalingen van de voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, zullen, indien en voorzover deze laatste bepalingen in strijd zijn met deze Voorwaarden, deze Voorwaarden voor gaan.


3.

Indien een daartoe bevoegde autoriteit een of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar verklaart, zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven. De partijen zijn alsdan gehouden aanvullende bepalingen overeen te komen, waarvan het economisch effect zo dicht mogelijk dat benadert van die bepaling welke ongeldig of niet afdwingbaar is verklaard.


4.

Indien Teleplan een overeenkomst sluit met een Klant, kunnen in deze overeenkomst specifieke voorwaarden worden opgenomen, die anders luiden dan één of meer bepalingen uit deze Voorwaarden. In dat geval hebben de andersluidende, specifieke voorwaarden voorrang op de algemene bepalingen in deze Voorwaarden. Voor het overige blijven deze Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing, in aanvulling op de specifieke voorwaarden.


II
Aanmeldingsvoorwaarden

1.

Teleplan hanteert een standaard aanmeldprocedure voor elk van de diverse soorten Diensten waarvan Klanten gebruik kunnen maken. De Klant is verplicht om voor een specifieke Dienst de bijbehorende aanmeldprocedure te gebruiken.
Teleplan heeft het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen indien de Klant zich op een andere wijze aanmeldt, of het van toepassing zijnde aanmeldformulier of de elektronische aanmelding niet correct of onvolledig heeft ingevuld, of indien de Apparatuur afwijkt van de omschrijving in de aanmelding. Indien Teleplan besluit de aanmelding toch in behandeling te nemen, maar de incorrecte wijze van aanmelding leidt tot vertraging of incorrecte afhandeling van de aanmelding, dan is Teleplan daarvoor niet aansprakelijk en behoudt Teleplan zich het recht voor om eventuele extra kosten in verband met de incorrecte aanmelding bij de Klant in rekening te brengen.


2.

De Klant dient zich ervan te verzekeren dat de Apparatuur bij verzending niet is geblokkeerd op een wijze die Teleplan zal verhinderen om deze Apparatuur in behandeling te nemen en te repareren (bijvoorbeeld: instellingen ten behoeve van diefstalbescherming). Zie in dit verband ook artikel IV.12 van deze Voorwaarden.


3.

Voordat de Klant Apparatuur naar Teleplan verstuurt, dient de Klant een reservekopie te maken van de gehele inhoud van de harddrive of andere lokale drives of gegevensopslagmedia, waaronder alle opgeslagen gegevens en/of na aankoop geïnstalleerde persoonlijke software (zoals bijvoorbeeld apps). Teleplan is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van programma’s, gegevens of andere informatie die op enige media of onderdeel van de Apparatuur is opgeslagen.


4.

Indien aan Teleplan Apparatuur wordt toegestuurd die niet voor Teleplan bestemd is, of niet door Teleplan behandeld kan worden, dan zal deze Apparatuur retour worden gezonden, waarbij Teleplan zich het recht voorbehoudt de door Teleplan gemaakte kosten bij de Klant in rekening te brengen.


III
Transportvoorwaarden

1.

De Klant is verplicht om gebruik te maken van de transportdiensten van de door Teleplan aangewezen vervoerder, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


2.

De Klant dient de Apparatuur die hij ter vervoer wil aanbieden in een met doos te verpakken, en de doos met vulmiddel te vullen. De doos dient vervolgens deugdelijk afgesloten te worden. In één pakket mag slechts één stuk aangemelde Apparatuur worden verpakt, tenzij daarover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
Gebruikte verpakkingen dienen vrij te zijn andere nog leesbare adresgegevens dan die van Teleplan en de Klant.


3.

Het meesturen van accessoires (zoals bijvoorbeeld kabels of opladers), SIM kaarten en/of andere goederen (“Goederen”) is alleen noodzakelijk indien de storing van de Apparatuur vermoedelijk met één van deze meegezonden Goederen te maken heeft of als Teleplan hier nadrukkelijk om verzoekt. Het aantoonbaar onnodig meesturen van Goederen geschiedt geheel voor rekening en risico van de Klant. De kosten voor de extra behandeling en terugzending van onnodig meegezonden Goederen zullen in rekening worden gebracht bij de Klant. Teleplan is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of beschadiging van onnodig meegezonden Goederen.


4.

Indien de buitenzijde van een pakket dat door de vervoerder van Teleplan aan de Klant wordt aangeboden, bij ontvangst beschadigd blijkt te zijn, dan wel de verzegeling/sluiting is verbroken, dan dient het pakket door de Klant te worden geweigerd. Indien de Klant het pakket echter toch accepteert, vervalt het recht van de Klant op vergoeding van eventuele schade.


5.

Indien de Klant gegevens wenst te ontvangen over de verzending, manco of handtekening voor ontvangst, dan moet de Klant het verzoek om informatie bij Teleplan indienen uiterlijk twee werkdagen na de ontvangstdatum van de zending waar de gevraagde informatie betrekking op heeft. Teleplan is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade betreffende zendingen, die later is aangemeld dan twee werkdagen na ontvangstdatum van de zending.


IV
Reparatievoorwaarden

1.

Binnen fabrieksgarantie
Teleplan richt zich bij reparatie welke valt binnen de garantietermijn van de fabrikant, volledig naar de garantiebepalingen van de fabrikant van de betreffende Apparatuur. Hiervan wordt niet afgeweken, tenzij de Klant daarover met de fabrikant overeenstemming heeft bereikt en dit is aangetoond uit een door de fabrikant verstrekte schriftelijke verklaring ten behoeve van deze Klant. De garantietermijn wordt per geval geverifieerd aan de hand van de door de fabrikant opgestelde regels. Indien de betreffende fabrikant of diens vertegenwoordiger de aanspraak op garantie niet accepteert, dan zal Teleplan de aanspraak op garantie afwijzen, tenzij een derde partij, bijvoorbeeld de verkoper van de Apparatuur, voor deze kosten garant staat.


2.

Aankoopbewijs
Indien de Klant over een aankoopbewijs (factuur met geprint Imei-nummer) beschikt, dan dient de Klant hiervan een kopie mee te zenden met de Apparatuur teneinde een garantieclaim te ondersteunen. De eisen waaraan het aankoopbewijs moet voldoen, worden vastgesteld door de fabrikant, of ieder ander die de kosten van de reparatie voor zijn rekening neemt. Voor uitzonderingen zie punten 3 (betreffende eventuele garantie op losse Accessoires) & 10 (betreffende reparatie garantie door Teleplan) van dit artikel IV.


3.

Losse accessoires
Indien de Klant losse accessoires van Apparatuur voor welke Teleplan als reparateur is aangewezen, wil aanbieden binnen de garantietermijn van de betreffende fabrikant, dan dient de Klant een aankoopbewijs mee te sturen. Alleen indien de fabrikant de reparatie van accessoires zonder aankoopbewijs accepteert, hoeft er geen aankoopbewijs meegestuurd te worden.
Indien een aankoopbewijs voor de ter reparatie aangeboden accessoires ontbreekt, of de accessoires onjuist of onterecht zijn aangeboden, kan Teleplan besluiten om de accessoires ongerepareerd retour te zenden aan de Klant. Bij afgewezen garantie worden de accessoires eveneens ongerepareerd retour gezonden. Reparatie buiten garantie of vervanging van accessoires is niet in het standaard aanbod van Teleplan opgenomen. Teleplan kan de kosten voor behandeling en terugzending van accessoires buiten garantie bij de Klant in rekening brengen.


4.

Niet verhaalbare kosten
De kosten welke niet door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of derden worden vergoed, zullen in rekening worden gebracht aan de Klant. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij speciale verpakkings- en vervoerswensen voor reparatiediensten welke onder garantie worden uitgevoerd, alsmede kosten voor vervoer, behandeling en diagnose van Apparatuur waarvoor de garantie is afgewezen.
Toestellen welke niet door Teleplan gerepareerd kunnen worden, zullen door Teleplan ter reparatie aangeboden worden aan een externe reparateur. Teleplan behoudt zich het recht voor om de extra administratieve en logistieke kosten hiervoor bij de Klant in rekening te brengen. In het geval van reparatie door een externe reparateur, zijn de algemene voorwaarden van de externe reparateur naast deze Voorwaarden van toepassing.


5.

Reparatie buiten garantie
Om te bepalen of een reparatie gedekt wordt door een eventuele garantie, wordt de garantie door Teleplan getoetst aan zowel de garantietermijn als de aard van het defect (te denken valt aan valschade, vloeistofschade, etc.), bij zowel de fabrikant als de verkoper van de Apparatuur.
Indien er op de Apparatuur geen (fabrieks)garantie (meer) rust, dan kan de Klant de Apparatuur alsnog ter reparatie aanbieden bij Teleplan. Daarnaast kan Apparatuur die bij Teleplan is aangeboden voor een reparatie binnen de garantie termijn, na diagnose alsnog een defect blijken te hebben dat buiten de (fabrieks)garantie valt.
De kosten voor de reparatie buiten garantie worden volledig bij de Klant in rekening gebracht.


6.

Prijsopgave bij reparatie buiten garantie
Indien Teleplan voorafgaand aan een reparatie buiten garantie van Apparatuur aan de Klant een prijsopgave verstrekt, dan dient de Klant hierop te reageren binnen veertien kalenderdagen nadat de prijsopgave is verzonden aan de Klant.
Indien de Klant aangeeft niet akkoord te gaan met de prijsopgave, dan wordt de Apparatuur door Teleplan ongerepareerd retour gezonden. Hiervoor brengt Teleplan aan de Klant een vast bedrag voor de gemaakte onderzoekskosten in rekening, conform de geldende prijslijst. In het geval de Klant niet binnen de gestelde termijn reageert op de prijsopgave, dan houdt Teleplan de Apparatuur en/of de accessoire(s) in bewaring, totdat de Klant de betaling van de onderzoekskosten heeft voldaan.


7.

Eigendom
Bij geheel of gedeeltelijke vervanging van Apparatuur door Teleplan, vervalt het eigendomsrecht op de oorspronkelijke Apparatuur.
Door Teleplan geweigerde Apparatuur die niet door de Klant wordt opgeëist, wordt na 2 kalendermaanden eigendom van Teleplan. Dit heeft geen gevolgen voor eventuele openstaande vorderingen betreffende deze Apparatuur.


8.

Reclamatie; ontbinding
De Klant dient de gerepareerde Apparatuur bij aflevering onmiddellijk te controleren en zich te overtuigen van de staat waarin de Apparatuur en eventuele meegezonden accessoires verkeren. Reclamaties met betrekking tot de staat van de afgeleverde, gerepareerde Apparatuur en/of eventuele meegezonden accessoires dienen direct en schriftelijk of per e-mail te worden gedaan, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering, bij gebreke waarvan Teleplan niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de Apparatuur en/of accessoires.


9.

Garantie op reparatie door Teleplan
Indien de Klant meent dat een reparatie van Apparatuur door Teleplan niet deugdelijk is uitgevoerd, dient de Klant hierover binnen een termijn van drie kalendermaanden bij Teleplan te reclameren. Vervolgens dient de Klant de betreffende Apparatuur binnen diezelfde termijn te retourneren aan Teleplan. Indien de Klant binnen de gestelde termijn heeft gereclameerd, de Apparatuur binnen de gestelde termijn retour heeft gezonden en Teleplan de reclamatie gegrond acht, dan zal deze reparatie zonder kosten worden hersteld door Teleplan, mits het gaat om precies dezelfde klacht en het garantiezegel van Teleplan niet is verbroken. Bij een claim voor garantie op reparatie dient op verzoek van Teleplan een kopie van het voorgaande reparatierapport overlegd te worden door de Klant.
Acht Teleplan de reclamatie ongegrond, dan brengt Teleplan hiervoor de door Teleplan gemaakte kosten bij de Klant in rekening.


10.

Afstandsverklaring
Indien de Klant op enigerlei wijze afstand doet van de Apparatuur nadat Teleplan in het bezit is geraakt van deze Apparatuur, dan draagt Teleplan zorg voor de verwerking van de Apparatuur volgens de geldende wettelijke criteria. Het doen van afstand heeft geen gevolgen voor de vordering van Teleplan op de Klant met betrekking tot deze Apparatuur. Reclamatie na het doen van afstand is nimmer mogelijk.


11.

Simlock of blokkering van de Apparatuur
- Door de fabrikant of leverancier geblokkeerd: Aan Teleplan aangeboden Apparatuur waarin door de fabrikant of leverancier specifieke blokkeringen (zoals bijvoorbeeld Simlock) zijn aangebracht, worden door Teleplan niet gedeblokkeerd zonder toestemming van de betreffende leverancier. De Klant dient deze toestemming van de fabrikant of leverancier te overleggen, waarna de gedeblokkeerde Apparatuur vervolgens door Teleplan kan worden gerepareerd.
- Niet-geautoriseerde deblokkering: Door de fabrikant of leverancier geblokkeerde Apparatuur die op niet geautoriseerde wijze is gedeblokkeerd, kan bij reparatie wederom in geblokkeerde toestand geraken met als gevolg dat deze niet door Teleplan kan worden gerepareerd.
- Blokkering door de Klant: Indien de Klant een blokkering heeft aangebracht/ingesteld op de Apparatuur, kan Teleplan de Apparatuur niet repareren. Hierbij valt te denken aan instelling van een pin-code of diefstalblokkering. Dergelijke blokkeringen dienen door de Klant te worden verwijderd van de Apparatuur alvorens deze wordt aangeboden aan Teleplan.

Indien Teleplan Apparatuur niet kan repareren omdat de Apparatuur op een van bovenstaande wijzen is geblokkeerd, zal deze Apparatuur door Teleplan onbehandeld retour worden gezonden. Teleplan brengt in dat geval een vast bedrag bij de Klant in rekening voor de gemaakte kosten conform de geldende prijslijst.


12.

Ontbreken Imei-sticker of serienummer op de Apparatuur
Apparatuur die aan Teleplan wordt aangeboden zonder Imei-sticker of serienummer, wordt niet ter reparatie in behandeling genomen. Indien het op de behuizing van de Apparatuur aangebrachte Imei- of serienummer niet overeenkomt met het Imei- of serienummer dat in de Apparatuur is geprogrammeerd, wordt de Apparatuur eveneens niet door Teleplan ter reparatie in behandeling genomen. De Apparatuur zal in deze gevallen aan de Klant worden geretourneerd, en Teleplan brengt een vast bedrag bij de Klant in rekening voor de gemaakte kosten conform de geldende prijslijst.


13.

Diefstal of vermissing
Indien Apparatuur aan Teleplan worden aangeboden die als gestolen of vermist geregistreerd staat, dan neemt Teleplan deze Apparatuur niet in behandeling. Eventueel door Teleplan gemaakte kosten worden aan de Klant in rekening gebracht. Tevens brengt Teleplan de daartoe geëigende autoriteit op de hoogte met betrekking tot de als gestolen of vermist geregistreerde Apparatuur.
Teleplan is in dit geval niet verplicht om de Apparatuur aan de Klant te retourneren.


14.

Tarieven
Teleplan behoudt zich te allen tijde het recht voor haar tarieven, zoals vermeld in de prijslijsten, aan te passen. Prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.


15.

Geldende tarieven voor standaard Diensten zijn voor de Klant altijd opvraagbaar bij Teleplan. Tarieven voor niet-Klanten zullen door Teleplan alleen worden verstrekt indien Teleplan dit nuttig en nodig oordeelt.


16.

Voor wijzigingen of verwijdering van persoonlijke data en/of instelling in ter reparatie aangeboden Apparatuur, zoals bijvoorbeeld telefoonlijsten, applicaties, bestanden of ringtones, kan Teleplan nimmer aansprakelijk gesteld worden.


V
Betalingsvoorwaarden

1.

De wijze van facturering en betaling is afhankelijk van hetgeen specifiek is afgesproken tussen Teleplan en de Klant. Betaling vindt plaats ofwel voordat de reparatie plaatsvindt, op basis van de uitgebrachte kostenopgave, ofwel nadat de reparatie heeft plaatsgevonden, op factuurbasis.


2.

Vooruitbetaling op basis van kostenopgave
Indien de Klant akkoord is gegaan met vooruitbetaling op basis van de door Teleplan uitgebrachte kostenopgave, dan betaalt de Klant voorafgaand aan de reparatie de opgegeven kosten voor de reparatie via de i-Deal betaalmethode. Na ontvangst van de betaling zal Teleplan aanvangen met de reparatie van de Apparatuur.


3.

Betaling op factuurbasis
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is de betaaltermijn van facturen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum op een door Teleplan aangewezen bankrekening nummer.


4.

Bezwaren tegen facturen dienen binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.


5.

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. De Klant is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie, verrekening en of saldering met andere vorderingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teleplan.
Alle betalingen geschieden in Euro’s, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


6.

Indien de Klant de volledige factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Teleplan zonder enige ingebrekestelling het recht om Klant vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen.


7.

In geval van verzuim van betaling is de Klant de volgende kosten verschuldigd:
- de administratiekosten van € 50,-;
- rente op het factuurbedrag ter hoogte van 3 procentpunten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, gerekend vanaf de factuurdatum;
- de (buitengerechtelijke) incassokosten, welke ca 15% van de vordering bedragen met een minimum van € 50,-;
- de daadwerkelijk door Teleplan gemaakte (gerechtelijke) kosten.


8.

Opschorting van betaling in verband met discussie over de geleverde Dienst is geen geldige reden voor de Klant om de gehele betaling op te schorten, doch kan zich slechts beperken tot de bediscussieerde delen van de factuur.


VI
Aansprakelijkheid

1.

Teleplan is niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten en/of schade, direct of indirect, ten gevolge van enige vertraging en/of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien dit wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijs niet aan Teleplan toe te rekenen vallen en/of oorzaken waarover Teleplan geen controle kan uitoefenen, waaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of andere natuurrampen, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare reductiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen. Indien een voorgenoemd geval zich voordoet, zal Teleplan daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal Teleplan gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst met de Klant te ontbinden.


2.

Teleplan is niet aansprakelijk voor gevolgschade of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering of Dienst.


3.

In het geval van schade aan de Apparatuur of verlies van de Apparatuur welke redelijkerwijs aan Teleplan valt toe te rekenen, zal Teleplan naar eigen oordeel ofwel gelijkwaardige, vervangende Apparatuur verstrekken ofwel de feitelijke dagwaarde van de verloren gegane of beschadigde Apparatuur uitkeren aan de Klant. De totale aansprakelijkheid van Teleplan met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de feitelijke dagwaarde van de Apparatuur die ter reparatie aan Teleplan is verstrekt in het kader van die opdracht.


4.

Behoudens voor zover Teleplan onder deze Voorwaarden uitdrukkelijk aansprakelijk is, zal de Klant Teleplan vrijwaren van alle vorderingen, acties, kosten, verliezen en schade, welke ontstaan zijn door of betrekking hebben op de door Teleplan geleverde Diensten.


VII
Toepasselijk recht / rechtelijke bevoegdheid

1.

Op alle overeenkomsten en transacties met Teleplan is het Nederlands recht van toepassing.


2.

Alle geschillen van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of samenhangen met deze Voorwaarden, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, met dien verstande dat Teleplan zich het recht voorbehoud een geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de Klant.